Adatvédelmi és minőségbiztosítási irányelvek

 

1. Bevezető
A Best Machinery Kft. - bestmachinery.hu (Best Machinery Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., a továbbiakban mint szolgáltató és adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán folytatott adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

A Best Machinery Kft. a bestmachinery.hu címen elérhető honlapjainak, valamint a Facebookon belül elérhető szolgáltatásainak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://bestmachinery.hu/adatvedelmi-iranyelvek címen.

A Best Machinery Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató akármikori megváltoztatására, ezzel egyidőben az esetleges változásokról jelen oldalon tájékoztatja olvasóit.

Felmerülő kérdéseit szívesen megválaszoljuk, ha azt eljuttatja az e-mail címre.

2. Szerzői jogok
A Best Machinery Kft. weboldala és a weboldalon megtalálható minden kép, fotó, grafika, szöveg, megoldás szerzői jogvédelem alatt áll. Csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel bármilyen tartalom továbbközlésre.

3. Adatvédelmi nyilatkozat
A Best Machinery Kft. elkötelezett olvasói, vásárlói és érdeklődői személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Best Machinery Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részere nem adja ki. Az adatkezelő ideiglenesen, a meghatározott feladat elvégzésére adatfeldolgozót bízhat meg..

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Kifejezések értelmezése:

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényez alapján azonosítani lehet;

6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes kör vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

10. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

11. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

13. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történ lehetetlenné tétele;

14. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertl és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

21. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A hírlevélre történő feliratkozáskor a szolgáltató a következő adatokat kéri el és kezeli a bestmachinery.hu oldalon keresztül: látogató teljes neve, e-mail címe. A feliratkozás során rögzítésre kerül a látogató ip címe is. Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált látogatók részére a későbbiekben a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hírleveleket küldhessünk.

Ajánlatkéréskor a szolgáltató a következő adatokat kéri el és kezeli a bestmachinery.hu oldalon keresztül: látogató teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, cégnév, település. Az ajánlatkérés során rögzítésre kerül a látogató ip címe is. Az adatkezelés célja, hogy az érdeklődőt szakembereink telefonon vagy email útján megkeressék, és ajánlatot adjanak neki, valamint részére a későbbiekben a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hírleveleket küldhessünk.

A Best Machinery Kft., mint adatkezelő weboldalán elhelyezett űrlapok által bekért és kezelt adatok adatkezelései a weboldal látogatóinak önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Az adatkezelés időtartama a törvényben előírt idő, illetve a hírlevél regisztrációtól számított 1 év, vagy a feliratkozott olvasó kérésére bármikor törölhető.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

-      postai úton a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. postacímen,

-      e-mail útján az címen,

-      a hírlevél leiratkozás linkjére kattintva.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57006/2012.


3.2. A weboldalak látogatóinak statisztikai adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztikai célokból rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Amennyiben a weboldal látogatója nem szeretné, hogy ilyen jellegű adatait kezeljük, akkor ne látogassa a weboldalt és ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy év.

Külső cégeket (Google Analytics) is használunk weboldalunk statisztikai adatainak mérésére amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) tartalmat biztosíthassanak. Ezek az Ön gépére az oldal megjelenítésekor lementett cookiekkal történik. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.


3.3. Cookiek

A weboldalunkon a rendelési folyamat működéséhez használunk cookiekat és munkamenet azonosítókat.

A rendelési folyamat használatához Cookiek használata szükséges. A Cookie egy kis adatcsomag, amely elhelyezésre kerül a weboldalt meglátogató számítógépén előre meghatározott ideig és a későbbi látogatásai során ezzel azonosítja őt.
A cookeik nem tartalmaznak személyes adatokat, azok kizárólag a számítógép azonosítására alkalmasak.
A felhasználó saját webböngészőjében letilthatja vagy törölheti a cookiekat.


3.4. Remarketing Cookiek

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  Ezen cookie-k a Google és a Facebook által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és a Facebook hirdetési rendszerén kereszetül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek  internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)


3.5. Közösségi funkciók

A Best Machinery Kft. tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Best Machinery weboldalba beépülő Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn és Zopim Chat funkciók kerültek elhelyezésre, mely funkciókkal kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook, a Google+, a Twitter, a LinkedIn, illetve a Zopim Adatvédelmi Szabályzatát.

3.6. Adatkezelés jogcíme
A jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseiről.


3.7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatvédelmi biztos, a nyomozó hatóság, bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Best Machinery Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.   A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Best Machinery Kft. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál találhatók meg.

A Best Machinery Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

A Best Machinery Kft. igyekszik gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

A Best Machinery Kft. az adatkezelés során megőrzi az adatok titkosságát, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; az adatok sértetlenségét; az adatok rendelkezésre állását.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


5.   Az adatkezelő adatai

Név: Blaskó Gergely  - Best Machinery Kft.

Székhely: 2310, Csepeli út 15.

Adószám: 13567817-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-104826

E-mail:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57006/2012.

6.   Az ügyfelek jogorvoslati lehetőségei
Az ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve elérhetőségeinken.

Az érintett kérelmére a Best Machinery Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Best Machinery Kft. költségtérítést állapít meg.

A Best Machinery Kft. a kezelt személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Best Machinery Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Best Machinery Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Best Machinery Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Best Machinery Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://naih.hu

7. Minőségbiztosítási irányelvek

A Best Machinery Kft. az ISO 9001 minősítéssel egyenértékű, külső auditor által készített és jóváhagyott Minőségirányítási Rendszerrel rendelkezik, mely részletesen a Minőségirányítási Kézikönyvben került dokumentálásra. A dokumentum indokolt esetben a cég székhelyén tekinthető meg.

A Best Machinery Kft. Minőségirányítási Vezetője: Blaskó Gergely.

A Minőségirányítási Vezető jelen nyilatkozatban deklarálja, hogy a cég működése során a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltakat pontosan betartja. A Minőségirányítási Kézikönyv felülvizsgálata évente történik. A következő felülvizsgálat esedékessége: 2017. 04. 11.

Közösségi oldalaink

  • Facebook: bestmachinery
  • Twitter: BestMachineryHU
  • YouTube: user/Bestmachinerykft/
  • External Link: plus.google.com/115823352244709604931/posts

Nem találja?

Kövessen minket a Facebookon...


Tetszik? Kattintson és ajánljon!

 

feedburner logo Blog - RSS feed

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Név:*
Email cím:*

 

Adatvédelmi irányelvek

Ki olvas minket?

Oldalainkat 197 vendég és 0 tag böngészi

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

hirlevel

Név: * 
E-mail cím: * 

x