Adatvédelmi és minőségbiztosítási irányelvek, adatvédelmi nyilatkozat, szerzői jogok

 

Az Ön beleegyező nyilatkozata:

 

az adatvédelmi irányelveket és a sütik / cookiek jelenlétét.

Kérjük, pipálja be a jelölőnégyzetet, amennyiben az üres.

Amennyiben korábban már elfogadta irányelveinket, úgy pipa szerepel a jelölőnégyzetben. Ebben az esetben nincs teendője. Hozzájárulását bármikor visszavonhajta, de ebben az esetben lehetséges, hogy az oldal valamely funkciója nem fog megfelelően működni.

 

1. Adatvédelmi nyilatkozat

1.1. Bevezető

A Best Machinery Kft. - bestmachinery.hu és bestmachinery.sk (Best Machinery Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., a továbbiakban mint szolgáltató és adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán folytatott adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Külső és belső adatkezelésünk GDPR kompatibilis, tehát az irányelvek és a nyilatkozat rendszeres felülvizsgálatakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendeletét, mely 2018. május 25-től kötelező érvényű. Weboldalunk titkosított, HTTPS protokollt használ a látogatók kiszolgálására. Az SSL kapcsolat biztosítja, hogy a felhasználó és a weboldal közötti adatfolyamhoz külső fél ne férjen hozzá.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Best Machinery Kft. elkötelezett olvasói, vásárlói és érdeklődői személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Best Machinery Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részere nem adja ki. Az adatkezelő ideiglenesen, a meghatározott feladat elvégzésére adatfeldolgozót bízhat meg. A Best Machinery Kft. B2B irányultságú vállalkozás, vásárlói nem természetes személyek, hanem egyéni vagy társas vállalkozások. Érdeklődőink is ezek nevében járnak el.

A Best Machinery Kft. a bestmachinery.hu és bestmachinery.sk címeken elérhető honlapjainak, valamint a Facebookon belül elérhető szolgáltatásainak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://bestmachinery.hu/adatvedelmi-iranyelvek címen.

A Best Machinery Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármilyen időpontban történő megváltoztatására, ezzel egyidőben az esetleges változásokról jelen oldalon tájékoztatja olvasóit.

Felmerülő kérdéseit szívesen megválaszoljuk, ha azt eljuttatja az e-mail címre.

1.2. Kifejezések értelmezése:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényez alapján azonosítani lehet;

2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes kör vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történ lehetetlenné tétele;

10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertl és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

14. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

1.3. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

1.4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1.4.1. A hírlevélre történő feliratkozáskor a szolgáltató a következő adatokat kéri el és tárolja, valamint kezeli a bestmachinery.hu és bestmachinery.sk oldalakon keresztül: látogató teljes neve, e-mail címe, az adatkezelési nyilatkozat megismertét igazoló nyilatkozat. A feliratkozás során rögzítésre kerül a látogató ip címe is. Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált látogatók részére a későbbiekben a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hírleveleket küldhessünk.

1.4.2. Ajánlatkéréskor (kapcsolati űrlap kitöltésekor) a szolgáltató a következő adatokat kéri el, tárolja és kezeli a bestmachinery.hu és bestmachinery.sk oldalakon keresztül: látogató teljes neve, az általa képviselt cég neve, e-mail címe, telefonszáma, telephelyének helyet adó település megnevezése, az adatkezelési nyilatkozat megismertét igazoló nyilatkozat. Az adatkezelés célja, hogy az érdeklődő szervezet képviselőjét szakembereink telefonon vagy email útján megkeressék és ajánlatot adjanak neki, valamint a vállalkozás részére a későbbiekben a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hírleveleket küldhessünk, amennyiben azt a kapcsolati űrlap kitöltésekor a képviselő engedélyezte.

1.4.3. Fórum-hozzászóláskor a szolgáltató a következő adatokat kéri el és tárolja a bestmachinery.hu oldalon keresztül: hozzászóló neve és email címe. A hozzászólás elküldésekor a bejegyzést író IP címe is eltárolásra kerül. Mindhárom adatra az esetlegesen törvénysértő, más adataival visszaélő hozzászólások nyomonkövetése végett van szükség. Az adatokat eltárolásukon kívül a Best Machinery Kft. másra nem használja.

A Best Machinery Kft., mint adatkezelő weboldalán elhelyezett űrlapok által bekért és kezelt adatok adatkezelései a weboldal látogatóinak önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Az adatkezelés időtartama a törvényben előírt idő, illetve a hírlevél regisztrációtól, valamint az űrlapok kitöltésétől vagy a fórumhozzászólástól számított 10 év, de a feliratkozott olvasó kérésére bármikor törölhető. (Minden egyes általunk küldött hírlevél alján leiratkozási link található!)

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

-      postai úton a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. postacímen,

-      e-mail útján az címen,

-      a hírlevél leiratkozás linkjére kattintva.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57006/2012.


1.4.4. A weboldalak látogatóinak statisztikai adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztikai célokból rögzíti a látogatói adatokat, továbbá az adatok segítségével célzott hirdetést jelenít meg későbbi böngészésük alkalmával. (Részletesen kifejtve a cookie-k pont alatt.)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (tájékoztató megjelenítése és beleegyező nyilatkozat kérése - "Rendben" gomb - az első látogatás alkalmával), illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Amennyiben a weboldal látogatója nem szeretné, hogy ilyen jellegű adatait kezeljük, akkor a "Rendben" gomb megnyomása nélkül is böngészheti a weboldalt, de ezzel egyes funkciók működése ellehetetlenül.

A kezelt adatok köre csakis és kizárólag: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.


Cookie-k

A https://bestmachinery.hu címen elérhető portál html kódja a Best Machinery Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Best Machinery Kft. a bestmachinery.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Google Ads) Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Best Machinery Kft. weboldalára látogatók hozzájárulásukkal ("Rendben" gomb megnyomása) engedélyezik a Best Machinery Kft. részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Google Ads) Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok  és egyéb cookie-k használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Best Machinery részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords (Googls Ads) Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A Best Machinery Kft. a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával a Best Machinery Kft. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A Best Machinery Kft. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a bestmachinery.hu weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a cég hirdetésével találkozzanak. A Best Machinery Kft. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Best Machinery Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók - más weboldalak, híroldalak - is megjelenítik internetes webhelyeiken. A Best Machinery Kft. és a külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google AdWords (Google Ads) konverziókövetés célja, hogy a Best Machinery Kft. mérni tudja az AdWords (Google Ads) hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 1 évig léteznek, és nem gyűjtenek személyes adatokat.

A Best Machinery Kft. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a bestmachinery.hu meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, és dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. További lehetőségként a látogatók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.


1.5. Közösségi funkciók

A Best Machinery Kft. tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Best Machinery weboldalba beépülő Facebook és Zopim Chat funkciók kerültek elhelyezésre, mely funkciókkal kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook, illetve a Zopim Adatvédelmi Szabályzatát. A Funkciók szintén cookie-kat használnak, melyeket a felhasználók a már korábban is említett engedélyezési procedúra során hagynak jóvá. ("Rendben" gomb megnyomása a tájékoztató végén.)


1.6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatvédelmi biztos, a nyomozó hatóság, bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Best Machinery Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Best Machinery Kft. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégek szervertermeiben találhatóak meg.

A Best Machinery Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

A Best Machinery Kft. igyekszik gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

A Best Machinery Kft. az adatkezelés során megőrzi az adatok titkosságát, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; az adatok sértetlenségét; az adatok rendelkezésre állását.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

1.8. Az adatkezelő adatai

Név: Blaskó Gergely  - Best Machinery Kft.

Székhely: 2310, Csepeli út 15.

Adószám: 13567817-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-104826

E-mail:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57006/2012.

1.9. Az ügyfelek jogorvoslati lehetőségei

Az ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve elérhetőségeinken.

Az érintett kérelmére a Best Machinery Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Best Machinery Kft. költségtérítést állapít meg.

A Best Machinery Kft. a kezelt személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Best Machinery Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Best Machinery Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Best Machinery Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Best Machinery Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://naih.hu 

 

2. Minőségbiztosítási irányelvek, integrált politika

A Best Machinery Kft. és a Best Machinery Service Kft. ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szabványoknak megfelelő irányítási rendszerrel rendelkezik..A szabványok által elvárt működést külső auditor vizsgálja felül minden évben és ezt követően kaphatjuk meg a megfelelést igazoló tanúsítványt.


A következő felülvizsgálat esedékessége: 2024. május.

A rendszer alapdokumentuma az Integrált Irányítási Kézikönyv , mely indokolt esetben a cég székhelyén tekinthető meg.

A Best Machinery Kft. Integrált Irányítási Vezetője: Blaskó Gergely.
A Best Machinery Service Kft. Integrált Irányítási Vezetője: Hajdu Jenő

Az Integrált Irányítási Vezetők jelen nyilatkozatban deklarálják, hogy a cégek működése során az integrált irányítási rendszer előírásait pontosan betartják és betartatják.

Integrált politika

A Best Machinery Kft. és Best Machinery Service Kft. elkötelezett híve a már bizonyított európai és a feltörekvő kínai technológiáknak. Hisszük, tudjuk, hogy az ázsiai országban gyártott termékek között megtalálhatóak azok, melyek minőségben elérik, sőt túlszárnyalják nyugati versenytársaikat. Missziónknak tekintjük azt a feladatot, mely megismerteti ezeket a termékeket a magyar piac fogyasztóival. Elhatároztuk, 5 éven belül az ipar számára a „kínai” jelzőt a minőség és megbízhatóság szinonimájává konvertáljuk.

Jó úton haladunk, de a küldetésünkben kitűzött cél még messze van. Képzett csapatunk segítségével minden egyes jelenlegi és potenciális vásárlónk számára bebizonyítjuk, hogy az általunk forgalmazott márkák szerethetőek, amelyek hű társai lehetnek a gépek kezelőinek, biztos bevételt biztosítva ezzel a berendezések tulajdonosainak.

Ennek elérése érdekében a legfőbb szempont nem más, mint a vevő és a gépkezelő egyöntetű elégedettsége mindezt a környezet védelme és a munkabiztonság figyelembevétele mellett. Tudjuk: ha a vásárló elégedett a termékkel, akkor a következő alkalommal is az általunk forgalmazott márkát fogja választani. Elégedett viszont csak akkor lehet, ha a gép felhasználójától is pozitív visszacsatolást kap.

A cél elérése érdekében egy pillanatra sem távolodhatunk el legfőbb versenyelőnyünktől, munkagépeink és berendezéseink kiváló ár-érték arányától. Mindez a termékek megbízhatóságával kombinálva, megfűszerezve csapatunk tettvágyával egyenes utat jelent a kitűzött mérföldkő irányába.

Küldetésünk, illetve a kijelölt cél elérését segíti cégünk integrált politikája, melynek főbb tartalmi elemei a következőek:
- Tevékenységünket a legaprólékosabban megtervezve szabványosítva végezzük, hogy partnereink minden esetben a lehető legmagasabb minőségű kiszolgálásban részesüljenek, legyen szó tanácsadásról, gépvásárlásról vagy szervizelésről. Törekszünk a folyamatos fejlesztésre, kockázatok lehetőségek folyamatos mérlegelésével, továbbá a környezeti tényezők- hatások csökkentésére, valamint a biztonságos munkakörnyezet kialakítására.

- Gyártóink, beszállítóink kiválasztása szabványosított eljárás keretében történik. Integrált irányítási rendszerünknek köszönhetően kínálatunkban kizárólag olyan termékek találhatóak meg, amelyek a legmagasabb minőségi kívánalmaknak, munkabiztonsági kritériumoknak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak is megfelelnek.

- Tevékenységünk végzése során óvjuk környezetünket, csökkentjük a környezeti hatásainkat. A munkánk során keletkező másodnyersanyagokat gyűjtjük, partnereink segítségével újrahasznosítjuk. Folyamatosan kontroláljuk a MIR,KIR és a MEB kockázatokat és célul tűzzük ki, hogy ezen kockázatok számát, a kockázatok mértékét, valamint hatását csökkentsük.

- Monitoring-rendszerünknek hála a működésünk során felmerülő problémákat időben lokalizáljuk, és azokat az előre megtervezett módon elhárítjuk.

- Integrált Irányítási Kézikönyvünk, valamint cégünk integrált politikájának megismerését, illetve a kijelölt szabályrendszer betartását minden kollégánk számára kötelezővé tesszük. Irányítási rendszerünket, tevékenységi mutatóinkat folyamatosan fejlesztjük.

- Tevékenységünk során biztosítjuk a jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelést mind a minőségi szolgáltatás, a környezet védelme és a munkabiztonság terén. Elkötelezettek vagyunk a munkavállalókkal folytatott konzultációra, és a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos döntéshozatalba történő bevonására.

 

3. Szerzői jogok

A Best Machinery Kft. weboldala és a weboldalon megtalálható minden kép, fotó, grafika, szöveg, megoldás szerzői jogvédelem alatt áll. Csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel bármilyen tartalom továbbközlésre. 

Közösségi oldalaink

  • Facebook: bestmachinery
  • Twitter: BestMachineryHU
  • YouTube: user/Bestmachinerykft/
  • Twitter: BestMachineryHU

Nem találja?

Kövessen minket a Facebookon...


Tetszik? Kattintson és ajánljon!

 

feedburner logo Blog - RSS feed

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot?*

Kérem, pipálja be a jelölőnégyzetet!

 Elfogadom
Név:*
E-mail cím:*

 

Adatvédelmi (GDPR) nyilatkozat
és adatvédelmi irányelvek,
Irányítási politika

Ki olvas minket?

Oldalainkat 327 vendég és 0 tag böngészi

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

hirlevel

Név: * 
E-mail cím: * 
A kitöltéssel elfogadja, hogy az adatait irányelveinknek megfelelően kezeljük.

x